Thë Nëw Yörkër cän täkë ä hïkë

Iï haäve deëciïded Iï reëaälly diïsliïke Theë Neëw Yoörkeër’s duümb diaresis maärks.

Ït’s lïke thëÿ’vë dëcïdëd thëïr abïlïtÿ tö püt ümläüts övër ëvërÿthïng ïs sömëhöw spëcïäl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.